ТОРНАДО БГ Психоанализа Курс по психоанализа – лекция 23

Курс по психоанализа – лекция 23

ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ТИПОВЕ

Дами и господа,

Един от най-известните трудове на Карл Густав Юнг е „Психологическите типове“, който той публикува през 1921 г.

На български език има няколко издания, една от най-ценните книги за приложния психолог, и въобще за образования човек.

Типологията е твърде полезен и ефективен инструмент за разбирането на различни неща.

Идентифицирайки конкретния индивид като определен тип, ние можем добре да се ориентираме в основните му характеристики като личност, в особеностите му, в евентуалните негови психични проблеми и т.н.

Както знаем, съществуват множество типологии още от най-стари времена (например, четирите темперамента или в по-ново време типологията на Уйлям Джеймс, деляща хората на рационалисти и емпирици), които типологии охотно се ползват в социалната практика, в приложната психология, в психотерапията.

Карл Густав Юнг предлага доста разширена за тогавашните представи типология, включваща осем основни психологически типа.

За критерий той използва тезата за бинарната определеност на човека по отношение на личностната му характеристика в сферата на общуването и взаимодействията с другите хора в социума, доколкото е съв- сем ясно (и то от твърде отдавна, още от Аристотел), че човек е социално същество по дефиниция.

Според тази теза, изложена и в „Психологическите типове“ всеки един от нас е някъде по отсечката „екстраверт – интроверт“.

Ето я:

I––––––––I–––––––-I

интроверт екстраверт

Той може да много екстравертен, т.е. да е в най-лявата част на скалата, или да е по-малко екстравертен, т.е. да е близо до средата, може да е интровертен, т.е. да е в дясната част на отсечката, но всеки един човек непременно, по презумпция, е или екстравертен или интровертен .

Съществуват множество различни тестове за определяне степента на екстравертност/интровертност на хората.

Юнг комбинира двата основни типа (екстраверт и интроверт) с типовете хора според преобладаващата функция на тяхното съзнание друга бинарна отсечка).

Функциите, както видяхме 21-та лекция, са четири, по двойки, помните:

– мислене и чувстване (емоции),

– усещане (сетивност) и интуиция.

Съответно при комбинацията с интроверт или екстраверт се получават осем (4 х 2) двуразрядни типа:

1. екстравертен мисловен (ET)

2. екстравертен емоционален (EF)

3. екстравертен сетивен (ES)

4. екстравертен интуитивен (EN)

5. интровертен мисловен (IT)

6. интровертен емоционален (IF)

7. интровертен сетивен (IS)

8. интровертен интуитивен (IN).

В „Психологическите типове“ особеностите и качествата на всеки от тях са разгледани в достатъчно подробна картина.

В приложение към тази тема предлагам в един по-компресиран вид основното за всеки тип от тези 8 юнгиански типа. Вижте двете таблици:

По-късно типологията на Юнг е разширена от Изабела Майерс и майка ѝ Катрин Бригс в тяхната знаменита типология „Майерс-Бригс“ от 16 типа.

Тази типология на двете дами е съставена, като са ползвани четири бинарни определености, четири отсечки като тази по-горе в текста:

– „екстравертност – интровертност“,

– „сетивност – интуитивност“,

– „мисловност – емоционалност“ (трите дотук са ползвани и от Юнг),

– плюс една друга бинарна определеност по друга линия – „отсъждащ – приемащ“.

Последната има предвид дали човек е по-склонен да доминира и да води или е по-склонен да следва водещия и да се съгласява.

Така типовете стават шестнадесет (2 х 2 х 2 х 2) на брой, с по четири разряда, и вече имаме:

– ЕNTJ (екстравертен интуитивен мисловен отсъждащ)

– ESFP (екстравертен сетивен емоционален приемащ)

– INTJ (интровертен интуитивен мисловен отсъждащ) и т.н.

Дами и господа, повтарям:

Вижте внимателно 8-те класически юнгиански типа на двете приложени таблици.

А 16-те типа на Майерс-Бригс ще разгледаме друг път, търпение!

Опитайте се да запомните юнгианските психологически типове от двете таблици.

Тези таблици са по-важната част от тази лекция.

Ако сте положили съответните усилия, това ще е много полезно за вас.

Вярвайте ми!

Сега ви казвам довиждане и всичко най-хубаво!

Related Post

Курс по психоанализа – лекция 86Курс по психоанализа – лекция 86

ФАНТАЗМИТЕ Дами и господа, Широко използваното понятие „фантазия“ и интересуващото ни в клиничната психоанализа понятие „фантазъм“ (или „фантазма“, в женски род) са свързани с възприятийно-представната дейност на човека, с неговото