Общи условия и правила

Ако използвате тази интернет страница, това означава, че приемате и сте съгласни с описаните по долу Общи условия за покупко-продажба. В случай, че не приемате Общите условия, моля не използвайте страницата.

Този документ съдържа Общите условия на договор за покупко-продажба от разстояние между АХАТ ЕООД, наричано по-долу за краткост  “Продавач”, от една страна, и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост “Клиент”, от друга страна, във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез тази интернет страница /уебсайт – електронен магазин/ книги от Продавача.

Означения:

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1. “Уебсайт/интернет страница” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

2. АХАТ ЕООД е търговско дружество, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. “Райко Даскалов” 21, e-mail  info.tornadobg&gmail.com.

3. Този уебсайт за електронна търговия е съставна и обособена част на виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

4. “Клиент” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия.

5. “Опаковка” са материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.

6. “Цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

7. “Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

8. “Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

9. “Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите, на което осигурява автоматична обработка на данни.

10. “IP Адрес” (IP address) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

11. “Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

12. “Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

14. “Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

15. “Клиент”- потребител желаещ да закупи стока от интернет страницата на Продавача 

Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет.

След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за покупка на предлаганите чрез Интернет страницата книги, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.  

Промени в Общите условия

Доколкото предлаганите от Продавача книги са разнообразни и постоянно допълвани, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от АХАТ ЕООД, като ги публикува в интернет страницата.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Продавача, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка.

Публикуване на информация за книгите в  тази интернет страница

Продавачът публикува на  Интернет страницата описание на всяка книга; продажната цена; както и цена за доставка, невключена в цената на стоките, свързани с тяхната доставка; информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора; за правата на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му; както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.

Заявка за покупка:

Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

·   Определяне на вида и количеството на книги и заявката на  посочения e-mail за заявки.

·   Даване на  на информацията за доставка (точен адрес, телефон, лице за контакт,  избиране начин на плащане на продажната цена на книгите (по банков път, на място или чрез наложен платеж при доставката от куриера). При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Продавача не възниква задължение за нейното изпълнение.

·   Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.

·   Заявката се приема на посочената електронна поща или телефон (Продавачът не гарантира, че няма да пропусне вашата заявка в електронната поща или запише грешна информация за поръчката).

·   Заявка  за издаване на фактура се прави предварително.

·   Указаните на тази интернет страница цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка. 

Доставка:

Заявената за покупка стока се доставя в срок от 1 до 3 работни дни за страната чрез куриерска фирма, а за чужбина чрез предварително учочняване на цената и срока за доставка с Клиента. Книгите са подходящо и прилежно опаковани съобразно вида им и транспорта за доставка.

Предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента и подписват придружаващите я документи.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока.

Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.  

Право на отказ

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато: доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения ? преглед; при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена; цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена; Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл. 55, ал. 3 , има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез тази интернет страница, като върне стоката в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаването ?. Стоката трябва да не е била разопакована и трябва да е във вида, в който е получена.

В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Продавача и да върне стоката с ненарушена цялост.  

Продавачът е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 15 работни дни, считано от  датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

При получаване на пратката , проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка.

При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката и разходите за повредената стока се покриват от куриера. В противен случай при по-късна рекламация от ваша страна за липси или за нарушена цялост, се счита, че те са по вина на Клиента.

Права и задължения на Продавача

Продавачът е длъжен да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока; да достави в срок заявената за покупка стока (освен ако няма основателна причина и бъде възпрепятстван да направи това); да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Продавачът има право: да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Продавача.

Продавачът си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Продавача и в клиентския профил Клиента.да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

Продавачът няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и него, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата.

Продавачът не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Продавача (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.)

Ограничаване на отговорността

Продавачът полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.  

Продавачът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола му.  

Продавачът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Продавача. 

Доколкото Продавачът не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, Продавачът не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.  

Продавача не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Продавача.  Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в Продавача и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, Продавачът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Продавачът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

Продавачът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва магазина.

Клиентът се задължава

 Да посочи точен и валиден телефон, име, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция; да плати цената на заявената от него стока; да заплати разходите по доставката (освен ако не е упоменато изрично друго).

Да получи стоката; да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост.

Да уведомява незабавно Продавача за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите.да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в интернет страницата и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид.

Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. 

При неспазване на горепосочените задължения на Клиента Продавачът има право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, Продавачът има право да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Лични данни

 Продавачът има право да събира  и използва информация относно своите Клиенти. Информацията, чрез която Клиент на магазина може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Продавача услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.  

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

За повече въпроси относно Общите условия, моля пишете на:  info.tornadobg&gmail.com.

Желаем Ви приятно и удобно пазаруване!