ОБЩА ПСИХОТЕРАПИЯ

30.00 лв.

автор – Петър Иванов
страници – 344
хартия – обемна
корици – картон

тегло – 239 г
размери – 200/130/30 мм
ISBN – 978-619-7620-12-2

Код: PsyG Категории: ,

Описание

 ОБЩА ПСИХОТЕРАПИЯ – КУРС 50 ЛЕКЦИИ

Kнигата „Обща психотерапия“ влючва 50-те лекции от курса по Обща психотерапия по програма на Демографския институт към Българската академия на науките и изкуствата.

Темите в нея са за психотерапевтичната практика: снемането на Status praesens, анамнезата, поставянето на диагноза и оценка, психодиагностичните методи, типовете пациенти, методите и практиката
на психоконсултирането и психокорекциите.

Показано е как се осъществява психотерапевтичният процес, ефективността му, неговите основни принципи и особености,
хрониката му и др.

Разглеждат се етичните, деонтологичните и правните аспекти на психотерапията, методите на различните психотерапевтични школи и направления, основните разновидности на психотерапевтичната
практика.

Предназначена е за практикуващи психолози и психотерапевти, но може да се използва и от по-широк кръг читатели, които по някакъв повод
се интересуват от психотерапия.

Книгата „ОБЩА ПСИХОТЕРАПИЯ“ би била полезна и за всеки интересуващ се по някакъв повод от лечението на психични страдания.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Психология, психиатрия и психотерапия … 9
2. „Нормално“ и „ненормално“ в човешката психика … 15
3. „Здрав – болен“ в психодиагностиката … 21
4. Симптом и синдром … 25
5. Разстройства на възприятийно-представната дейност … 30
6. Разстройства на паметта и разстройства на съзнанието … 35
7. Разстройства на мисловния процес … 41
8. Мотивационни и поведенски разстройства, обсесивни
разстройства и разстройства на преживяванията … 50
9. Разстройства на волята и влеченията, налудности и неидентифицирани разстройства … 55
10. Психичните и поведенските разстройства по
Международната класификация на болестите (МКБ-10) … 61
11. Психодиагнозата и критериите на Ръководството
по психичните разстройства DSM-V … 81
12. Психодиагностичният процес – хроника и структура … 85
13. Типове пациенти … 90
14. Клиничен преглед … 93
15. Наблюдение … 97
16. Диагностичен разговор и клинична беседа … 103
17. Клинично интервю …108
18. Психодиагностична анкета … 112
19. Психодиагностична анамнеза … 115
20. Основни въпроси при психодиагностичната анамнеза .. 119
21. Тестване … 124
22. Психодиагностичен експеримент … 131
23. Най-често използвани психодиагностични методи
в различните възрасти … 135
24. Психодиагноза, прогноза и оценка … 139
25. Консултирането в психотерапевтичната практика … 145
26. Фази и особености на психоконсултирането … 153
27. Методи на психоконсултирането – 1 … 159
28. Методи на психоконсултирането – 2 … 165
29. Практика на психоконсултирането … 172
30. Възможни грешки при консултациите … 175
31. Дистанционни психоконсултации … 180
32. Психокорекцията като вид терапия … 187
33. Процесът на психокорекцията … 195
34. Подходи, ориентации и методи на психокоригирането … 200
35. Практика на психокоригирането … 205
36. Психологически теории и психотерапевтична практика … 211
37. Психоанализа, гещалт терапия и когнитивна психотерапия … 217
38. Поведенска, хуманистична и екзистенциална психотерапия … 221
39. Религиозни, парапсихологически и фолклорни школи в психотерапията … 225
40. Школи в социално-ролевото, системното и еклектичното направление в психотерапията … 234
41. Психотерапевтични практики според пациента и средата … 238
42. Психотерапевтични практики според областта и начина на въздействие … 45
43. Психотерапевтични практики според дейността, средствата и проблема … 254
44. Същност на психотерапевтичния процес … 263
45. Принципи и особености на психотерапевтичния процес … 270
46. Векторно представяне на психотерапията и
съдържание на психотерапевтичната помощ .. 276
47. Хроника на психотерапевтичния процес … 280
48. Програма и график на психотерапевтичния процес … 285
49. Ефективност на психотерапевтичния процес … 288
50. Етични, деонтологични и правни аспекти на психотерапията … 293

Приложение 1 – Закон за здравето. Глава пета. Психично здраве … 301
Приложение 2 – Наредба № 1 от 11 януари 2007 г. за условията и реда за провеждане на медицинските дейности, свързани с лечението на лицата с психични разстройства … 312
Приложение 3 – Етичен кодекс на Българската асоциация по психотерапия … 323
Приложение 4 – Апликации … 333
Декларация – съгласие за обработване на личните данни съгласно регламент 2016/679 на ЕС … 335
Декларация за информирано съгласие … 337
Декларация за неразпространение на личните данни от психолог/психиатър … 339


КОМПЛЕКТ ОТ 10 КНИГИ ПО СПЕЦИАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ – поръчай ТУК